Minä en usko etsikkoaikaan

Kuuntelin eilen Joonas Laajasen saarnan Pyhän Hengen työstä:

Saarna oli kokonaisuudessaan hyvä, mutta haluaisin tarjota siihen hieman (toivottavasti) rakentavaa kritiikkiä. Kritiikkini koskee sanan ”etsikkoaika” käyttöä. Olen itse todennut, etten usko sellaiseen.

Se, mistä olemme Joonaksen kanssa samaa mieltä, on se, että uskoontulo on sekvenssi, jossa on järjestys. Sekvenssissä ennen uskon hetkeä, kääntymystä ja vanhurskautusta on uudestisyntymä. Tämä on reformoidun teologian ordo salutis, eli pelastuksen järjestys. Uudestisyntymä edeltää uskoa. Uudestisyntyminen mahdollistaa oman syntisyytensä havaitsemisen ja pelastuksentarpeensa ymmärtämisen. Uudestisyntyminen mahdollistaa uskon. Uudestisyntynyt sielu kaipaa vain saada tietää, ketä hänen olisi huudettava avuksi. Koska Jumala vaikuttaa pelastuksen ja koska Hän hallitsee maailmankaikkeuden tapahtumia, ei voi myöskään käydä niin, että joku on teknisesti uudestisyntynyt, mutta ei pelastu, sillä hän ei ole vielä kuullut evankeliumia. Uudestisyntyminen on Pyhän Hengen vaikuttama suvereeni ihme ja se on harmoniassa muun kolminaisuuden pelastussuunnitelman ja -tarkoituksen kanssa.

Olemme yhtä mieltä myös siitä, että uudestisyntymisen hetken ja uskon hetken aikaväli voi vaihdella suurestikin. Lisäksi, kuten Raamattu todistaa, Johannes kastaja oli uudestisyntynyt ja Pyhällä Hengellä täytetty jo äitinsä kohdussa. Jumala on siis kiistatta kykenevä uudestisynnyttämään myös vielä syntymättömiä ihmisiä, mikä osoittaa sen, että uudestisyntyminen ei ole uskon seuraus. Usko vaatii nimittäin älyllisen kapasiteetin, joita vauvoilla ei ole.

Mutta onko tämä aikaväli uudestisyntymän ja uskon välillä etsikkoaika? En millään tavoin kiellä sitä, etteikö Jumala herättäisi ihmisiä hengellisesti, etsimään Häntä ja huutamaan avuksi Hänen nimeään. Ymmärrän myös sen, että sana ”etsikkoaika” vaikuttaisi kelpo sanalta kuvaamaan tätä ajatusta, sillä siihen sisältyy (tai näyttäisi sisältyvän) ajatus etsimisestä. Ihminen ei omin avuin etsi Jumalaa. Mieleeni nousee kysymys myös siitä, kuinka lähellä tämä ajatus on arminiolaisuuden edeltävän armon (prevenient grace) -oppia? Arvatenkin merkittävä ero on siinä, että arminiolainen katsoo olevan mahdollista, ettei yksilö pelastu edeltävästä armosta huolimatta. Kalvinismi ei salli tätä, vaan painottaa, että kyseessä ei ole Jumalan avaama ovi tai Jumalan antama mahdollisuus, vaan Jumalan aloittama työ – työ, jonka Hän poikkeuksetta vie päätökseen (Fil. 1:6).

Sana ”etsikkoaika” tai sen variantti ”etsikkopäivä” esiintyy vuoden 1776 Bibliassa yhdeksän kertaa. Vuoden 1938 kirkkoraamatussa se esiintyy kahdesti. Raamattu kansalle -käännöksessä esiintymät on säilytetty. Vuoden 1992 käännöksessä se esiintyy kerran. Vuoden 2020 Uuden testamentin käännöksessä sana ei enää esiinny. Relevantit raamatunkohdat ovat siis nämä, 1776 Biblian mukaan:

Niin mene sinä nyt, ja johdata kansa sille sialle, josta minä olen sinulle puhunut: Katsos, minun enkelini käy sinun edelläs. Mutta minun etsikkopäivänäni kostan minä heidän rikoksensa.

2. Moos. 32:34

Mitä te tahdotte tehdä etsikkopäivänä, ja hävityksessä, joka kaukaa tulee? kenen tykö te pakenette apua saamaan? ja kuhunka te tahdotte panna teidän kunnianne?

Jes. 10:3

Paetkaat, palatkaat ja kätkekäät teitänne syvälle, Te Dedanin asuvaiset; sillä minä annan Esaulle tulla onnettomuuden, hänen etsikkonsa ajan.

Jer. 49:8

Surettakaat kaikki hänen mullinsa, viekäät häntä alas teurastettaa; voi heitä! sillä päivä on tullut, heidän etsikkonsa aika.

Jer. 50:27

Katso, sinä ylpeä, minä tahdon sinun kimppuus, sanoo Herra, Herra Zebaot: sillä sinun päiväs on tullut, sinun etsikkos aika.

Jer. 50:31

Ja maahan tasoittavat sinun ja sinun lapses, jotka sinussa ovat, ja ei jätä sinussa kiveä kiven päälle; ettet etsikkos aikaa tuntenut.

Luuk. 19:44

Mene kapinan nostajain maahan, mene sinne ylös, ja etsi etsikon asuvaisia; hävitä ja tapa heidän jälkeentulevaisensa, sanoo Herra, ja tee kaikki, mitä minä olen käskenyt sinulle.

Jer. 50:21

Etsikon aika on tullut, ja kostamisen aika on tullut, jonka Israelin pitää kyllä tunteman: Prophetat ovat tomppelit, ja kerskaajat ovat mielipuolet, sinun suurten pahain tekois tähden ja suuren vastahakoisuuden tähden.

Hoos. 9:7

Ja pitäkäät hyvä meno pakanain seassa, että ne, jotka teitä panettelevat niinkuin pahointekijöitä, näkisivät teidän hyvistä töistänne ja kiittäisivät Jumalaa etsikon päivänä.

1. Piet. 2:12

Näemme yllä luetelluista teksteistä mielestäni melko vastaansanomattomasti, että yleisin konteksti tuolle sanalle on Jumalan tuomio. Jumalan tuomio on Jumalan vierailu, (lat. visitatio). Hän tulee tuomiossa. Molemmissa uuden testamentin kohdissa (Luuk. 19:44 & 1. Piet. 2:12) on jokseenkin sama alkukielen ilmaisu, καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς (kairon tēs episkopēs) tai ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς (hēmera episkopēs). Päättelen siitä, että sana episkopēs esiintyy myös 1. Tim. 3:1 ja tarkoittaa siellä seurakunnan kaitsijan virkaa, että tämän visitaation tarkoitus on olla Jumalan virallinen tarkastuskäynti. Hän tulee tarkastamaan viinitarhansa ja temppelinsä. 3. Moos. 14:33–57 on laki spitaalitartunnasta talossa, jossa viime käden toimenpide oli repiä maahan koko talo ja kärrätä romu ”ulos kaupungista saastaiseen paikkaan”. Tämä todettiin papin tarkastuksella. Ylipappi Jeesus toimitti tämän tarkastuksen Jerusalemille. Hän totesi sen tilan sellaiseksi, että se tuli repiä maan tasalle ja se myös tapahtui vuonna 70.

Ainut kohta, joka esittää tämän visitaation millään tavalla positiivisessa valossa, on 1. Piet. 2:12. Jumalan tarkastuskäynti voi olla siis tapahtumana myös iloinen ja ylistystä täynnä ja seurakunta saada kiitosta siitä, mitä heillä on Herralle näyttää. Muistammehan Jeesuksen vertauksen isännästä, joka antoi taloudenhoitajilleen resursseja ja mandaatin operoida niillä että ne tuottaisivat lisäarvoa hänen bisneksilleen.

Kun visitaatio tapahtuu, silloin ei aleta kuumeisesti etsiä Herraa, jos Hänet vaikka löytää voisi, vaan silloin on liian myöhäistä. Herraa on etsittävä ennen etsikkopäivää. Se on luettelemieni raamatunkohtien todistus. Edes 1. Piet. 2:12 ei millään tavoin ole välttämätöntä lukea sellaisen taka-ajatuksen kanssa, että ”ne, jotka teitä parjaavat” ylistäisivät Herraa silloin, kuin heidän elämässään syystä tai toisesta koittaa ajanjakso, jona he etsivät Herraa. Se ei ole muun Raamatun ilmoituksen vahvistama tulkinta, vaan sisäänluettu ennakkokäsitys, eli eisegeesiä. Ja väärinymmärrysten välttämiseksi teroitan, etten väitä Joonaksen tehneen niin. Itseasiassa, mikäli oikein muistan, Joonas ei viitannut saarnassaan yhteenkään Raamatun tekstiin, jossa sana ”etsikko” esiintyy, vaan veti johtopäätöksen esimerkeistä Raamatun narratiivissa. Yksiselitteistä didaktista tekstiä, jossa seikkaperäisesti määriteltäisiin ja selitettäisiin uudestisyntymän ja uskon vanhurskautuksen välinen ajanjakso, ei nimittäin ole olemassa.

Etsikkoaika on käsitykseni mukaan distinktiivisesti suomalainen kristillinen traditio. En ole törmännyt siihen missään niistä amerikkalaisista lähteistä, joita ravinnokseni kulutan. Väitän, että se on myös suhteellisen nuori traditio ja että sen olemassaolo nojautuu yksinomaan siihen, että ei enää ymmärretä sanan ”etsikko” todellista merkitystä, vaan luullaan sen liittyvän etsimiseen, koska se sanana näyttäisi liittyvän jotenkin etsimiseen. Mutta kieli ei toimi niin, vaan on mahdollista, että sanojen alkuperäinen merkitys onkin jotakin aivan muuta, kuin se, mikä merkitys niille on sittemmin muodostunut. Tämä on selvää, kun vertaa esimerkiksi suomen ja viron sanastojen yhtäläisyyksiä. Onko piimä muuttunut maidoksi, vai maito piimäksi?

Jos siis sanan ”etsikko” etymologinen juuri on sama kuin sanan ”etsiä”, uskallan väittää, että on mahdollista, että sana ”etsiä” on saattanut tarkoittaa joskus jotakin muuta kuin etsimistä. Tämä on pelkkä teoria. Verbin ”etsiä” vertaaminen muihin suomensukuisiin kieliin ja sanan merkityksiin niissä voisi tuoda lisää selvyyttä siihen, miksi suomenkielisessä Raamatussa on tuollainen omituinen sana, jonka merkityssisällön muuttuminen ajan saatossa saa aikaan kokonaisen kristillisen tradition synnyn. Tuon tradition omintakeisuus muuhun kristilliseen maailmaan verrattuna on vahva todiste sen puolesta, että asiassa on jokin tällainen ulottuvuus.

Äitini on sattumoisin tällaisten asioiden asiantuntija, joten kysyin häneltä. Hänen vastauksena oli erittäin hyödyllinen:

Kyllä tuo etsikko-termi perustuu etsiä-verbiin. Olet kuitenkin oikeassa siinä, ettei termillä Raamatussa viitata aikaan, jolloin ihminen etsii Jumalaa vaan siihen, että Jumala ”tulee ja etsii” ihmistä, joko siunatakseen tai tuomitakseen. Herätyskristillinen tulkinta etsikkoajasta, jolloin ihminen etsii Jumalaa tai Jumala vetää ihmistä puoleensa henkilökohtaisesti, ei suoraan ja sellaisenaan löydy Raamatusta. Toki Jumala tällaista tekee, mutta onko etsikkoaika sille paras nimitys? Ei varmaankaan.

Jeesushan nuhteli Jerusalemia siitä, etteivät he tunteneet ”etsikkopäiväänsä” eli sitä aikaa, jona Jumala oli lähettänyt heille Jeesuksen heitä ”etsimään”, jotta hän voisi heitä Kuninkaana ja Messiaana siunata. Vanhan testamentin puolelta taas tulee äkkiseltään mieleen se paikka, jossa Herra ”etsi Moosesta tappaakseen hänet”.

Ihan oma kysymyksensä on sitten, onko tuo etsikko-termi paras mahdollinen sanavalinta, ja miten hyvin se vastaa alkukielten vastinetta. Latinahan ei ole Raamatun alkukieli, vaan VT on kirjoitettu hebreaksi ja UT kreikaksi. Toki latinankielisiä käännöksiä on myös hyvä tutkia. Niistä voi oppia paljon.

On kuitenkin täysin mahdollista, että etsiä-verbillä on ollut 1700-luvun suomessa myös merkitys ’vierailla’. Se on hyvinkin voinut merkitä mm. jotain sellaista kuin ’tulla ja etsiä’, mikä on hyvinkin voinut sopia vastineeksi latinan sanalle visitatio.

Sanojen merkitykset muuttuvat aikojen saatossa. Hyvä esimerkki tästä on oppia-verbi, joka tarkoittaa…oppia. Vanhemmassa suomen kirjakielessä sillä on lisäksi merkitys ’vierailla, käydä katsomassa’. Tässä merkityksessä sitä käytetään mm. kun kehotetaan uskovia ”oppimaan” leskiä ja orpoja heidän ahdistuksissaan tai Matteuksen 25. luvussa, jossa lampaat ovat ”oppineet” Ihmisen Poikaa, kun tämä oli sairaana ja vankeudessa, mutta vuohet eivät. Karjalan kielessä oppia-verbin vastine oppie tarkoitaa taas ’yrittää’, kun taas oppimista ilmaistaan verbillä opastuo.

Jotain samantapaista on voinut tapahtua myös etsiä-verbille.

Maria Kok, yliopistonlehtori, Humanistinen osasto, Suomen kieli ja kulttuuritieteet, Itä-Suomen yliopisto

Emme saa olla kuin King James -puristit, jotka eivät suostu käsittämään sitä, että muuallakin maailmassa on Raamattuja ja että niissäkin on uniikkeja käännöskukkasia, joilla on potentiaalia muokata tuon kieliryhmän kristillistä kokemusta hyvin erikoislaatuisilla tavoilla. Siten he ovat sokeita sen mahdollisuudelle, että heidän rakkaassa KJV:ssään voisi olla sellaisia. Meidän on oltava tietoisia kielen tällaisista ulottuvuuksista.

Vätän myös, ”etsikko” sanan todellisen merkityksen unohtumiseen viitaten, että 1700-luvulta 1900-luvulle on pitkä matka. 1933/38-kirkkoraamatun käännösfilosofiaan kuului vanhahtavan kieliasun säilyttäminen. Sitä pidettiin arvokkaana ja runollisena. En väitä siinä asiassa vastaan. Pidän itsekin kolmekasin rikkaasta kielestä, enkä haluaisi, että tulevien sukupolvien kieli köyhtyisi. Jotakin silti puhuu myös se, että ”etsikko” esiintyy siinä enää kahdesti, Biblian yhdeksän sijaan. En osaa vastata siihen, miksi kaikki Vanhan testamentin esiintymät on korvattu muilla sanoilla, kuten esim. Hoos. 9:7 (”rangaistus”) tai Jer. 50:21 joka ei muistuta Biblian vastinettaan melkein lainkaan. Uskon tällä perusteella, että jo 1900-luvulla sanan ”etsikko” merkitys oli vajaassa 200 vuodessa unohtunut. Se oli silloin jo modernimpaa vastinetta kaipaava sana. En ymmärrä sitäkään, miksi yksi esiintymä on haluttu säilyttää vuoden 1992 kirkkoraamatussa, mutta sellaista elämä on.

Kun suomalainen keskivertokristitty puhuu etsikkoajasta, hän tarkoittaa, että on aika ihmisen elämässä, jona Jumala kutsuu. Tuona aikana Herraa voi etsiä. Mutta on muistettava, että ”kaksi tai kolme kertaa Herra kutsuu” ja sitten tilaisuus pelastua on iäksi mennyttä. En tiedä, onko tätä traditiota dokumentoitu mitenkään akateemisesti missään, mutta traditio on olemassa ihmisten mielissä ja sen voi todeta itse. Traditio elää (joskaan en tiedä, kuinka hyvin se voi) suomalaisen kristillisyyden kollektiivisessa psyykeessä. Sen on tultava jollakin tavalla herätyskristillisyyden kautta. Tee pian ratkaisu, sillä armon ovi voi sulkeutua! Toki näin on, jos muistamme, ettei kenellekään ole luvattu huomista, mutta tässä ei ole kyse siitä, vaan opista, jonka mukaan Jumala yksinkertaisesti kyllästyy kutsumaan, pamauttaa oven kiinni ja alkaa mököttää. Tämä ei ole millään tavoin yhteensopiva traditio sen suvereenin armon pelastusopin kanssa, jossa pelastus on alusta loppuun Jumalan teko ja johon sekä minä että Joonas olemme sitoutuneet. Jumala ei neuvottele syntisten kanssa, Hän ei uhkaile, kiristä eikä lahjo, vaan Hän pelastaa. Ajatus siitä, että ”kaksi tai kolme kertaa Jumala kutsuu” olettaa ihmisen suvereniteetin omassa pelastuksessaan, eikä Jumalan suvereniteettia.

Sananen vielä vuoden 2020 käännöksestä: kuten totesin, sana ”etsikko” ei esiinny siinä enää lainkaan. Vanhasta kirkkoraamatusta perityt kohdat kääntyvät näin:

Sinuun ei jätetä kiveä kiven päälle, koska et ymmärtänyt tarttua tilaisuuteesi.

Luuk. 19:44

Eläkää moitteettomasti vierasuskoisten parissa. Kun he sitten väittävät teitä pahantekijöiksi, he huomaavatkin teidän hyvät tekonne ja ylistävät Jumalaa sinä päivänä, jona kohtaavat hänet.

1. Piet. 2:12

Piti näiden kohtien käännösratkaisuista tai ei, ainakin yritys selventää, mikä tuo episkopēs-hetki on, on minusta hyvä ja loppupeleissä tuottaa enemmän selkeyttä asiaan, kuin kaanaankielinen ”etsikkoaika”, johon liittyy harhakäsityksiä ja kokonainen, mielestäni suoraan sanottuna evankeliumin vastainen, herätyskristillinen traditio. Kuten jo totesin, sitä en kiellä, että Jumala herättää ihmisiä kuolleista uudestisyntymän kautta ja vaikuttaa heissä sen, että he etsivät herraa. Mutta mielestäni sitä ei pitäisi kutsua etsikkoajaksi. Se ei ole kielihistoriallisesti, eikä raamatullisesti oikein. Se tuo mukanaan painolastia ja aiheuttaa sekaannusta. Itse asiassa nimenomaan uskon ja kääntymisen hetki olisi minun mielestäni paljon oikeammin tuo episkopēs-hetki – se hetki kun syntinen kohtaa elävän Jumalan ja tarttuu uskossa Hänen lupauksiinsa.

Advertisement